Tüzük

ŞİRİN-AHMET TEKELİ KADIN HUKUKÇULARI DESTEKLEME VAKFI SENEDİ

VAKIF:
Madde 1- Vakfın adı, Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’dır. (Kısa adı KAHUDEV) işbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesinde olup adresi İstiklal Cad. No.178/5 Tünel Beyoğlu/İstanbul’dur. Vakıf, yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI VE HİZMET KONULARI
Madde 3- Öncelikle bu vakfın amacı, hukuk öğrencisi (lisans- lisansüstü veya doktora vb) veya hukuk alanında faaliyet gösteren kadınların (avukat- hâkim- savcı, akademisyen vb) bilimsel ve mesleki gelişimlerine destek olmaktır. Vakfın en geniş kapsamda amacı kadın hukukçuların her aşamada desteklenmesidir.

Vakıf,

3.1) Türkiye içinde herhangi bir üniversitede veya yurtdışında herhangi bir üniversitenin hukuk fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilere ihtiyaç veya başarı sebebi ile maddi olarak destek verir. Yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinde eğitim gören kadın hukukçu adaylarının eğitim bursu taleplerini toplar, değerlendirir ve bu değerlendirme sonucunda desteklenmeye uygun bulduklarına karşılıklı-karşılıksız burs verme imkânını sağlar.

3.2) Yine yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde yüksek lisans-doktora çalışmalarına ihtiyaç veya başarı bursu şeklinde destek bursu sağlar.

3.3)Yine kadın hukukçuların desteklenmesi amacı ile hâkim-savcı- avukatlar için eğitim çalışması yapar, mesleki seminerler ve konferanslar veya çeşitli nam altında eğitim çalışmaları düzenler. Kadın hukukçuların ( avukat-hâkim- savcı- akademisyen) her türlü araştırma ve proje çalışmalarına destek verir.

3.4) Amaçları doğrultusunda olmak üzere yurt içi ve yurt dışı diğer vakıflar, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve üniversitelerle işbirliği yapar.

3.5) Özellikle amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim kurumları, akademi, meslek kursları açılmasına ve işletilmesine, eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik girişim ve çalışmalarda bulunur.

3.6) Yine amacı kapsamında gerekli gördüğü takdirde eğitim çalışmaları ve konferanslar düzenler. Özellikle kadınlara haklar ve hukuki yollarını gösteren faaliyetlerde bulunabilir. Vakıf, haklar- hukuk yolları alanında kadınları destekleyen çalışmalar yapabilir.

3.7) Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, etütler, projeler yapar ya da yaptırır, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda başarılı kişi ve kurumlara özendirici ödüller verir.

3.8) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, CD, DVD, film, dergi, gazete, katalog, kitap v.b yayın yapar, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, kurslar, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenler.

3.9) Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mallar dahi almaya, satmaya, kiralamaya yetkili olduğu gibi bağış toplamaya, tarımsal, ticari, sanayi ve mali işler yapmaya, iktisadi işletmeler, ortaklık kurmaya, ortaklıklara katılmaya ve kredi almaya yetkilidir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 4- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama sureti sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan gerçek ve hükmi şahıslardan fon, yardım ve bağış almaya veya toplamaya, fon, bağış ve yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle geçici ya da sürekli mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; her türlü patenti royalti, knowhow telif hakları ve diğer hakları satın almaya, satmaya ve kiralamaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasa hükümleri çerçevesinde amaç ve hizmet konularında faaliyet gösteren federasyon ve konfederasyon kurmaya ve kurulmuş bulunanlara katılmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI:

Madde 5- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000 TL’dır.

Vakfın ilk kuruluş mal varlığı, vakfa tahsis edilen 80.000-TL’dir. Vakfın öz varlığı olarak ayrılır. Diğer 20.000 TL’si teşkilatlanma ve diğer ilk faaliyetler için ayrılmış olup, Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 37’nci maddesinde sıralanan yönetim ve idare masrafları ile vakıf gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışındaki gelirlerin tümü, vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakfın ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve haklan para, menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki yolla iktisap edilebilir. Vakfın artan mal varlığından bir kısmını veya tamamını öz varlığa ilâvesine Mütevelli Heyet tarafından karar verilebilir. Vakfın yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinden %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara, %15’ini vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’ini ise vakfın amaçlarına tahsis ve sarf etmek zorundadır.
VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile (varsa) tüzel kişilik temsilcilerinden oluşan (3) kişidir.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır. Ortak karar verilemez ise adaylar arasından vakıf organlarından herhangi birinde en uzun süre görev yapmış kişi tercih edilir. Vakıf Yönetim Kurulu’nda görev yapmış olması öncelikli tercih sebebidir.
Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeleri şunlardır.

1- Fatma Şirin Tekeli ( Başkan)
2- Filiz Kerestecioğlu
3- Fatma Hoşgör

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9-Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (4) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (1/3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri şunlardır:

1-Fatma Şirin Tekeli (Başkan)
2-Filiz Kerestecioğlu
3-Ali Güzel
4-Fatma Hoşgör
5-Rita Ender
6-Cemil Oktay
7-Nedim Karakurt
Turgut Tarhanlı (yedek)
Ferai Tınç (Yedek)
Ayşe Akkaya Yazıcıoğlu (Yedek)

DENETİM KURULU:
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri şunlardır:

Turhan Yetkin
Recep Uğur Ozan
Ayten Ağırdemir
Sevda Köksoy Küey (Yedek)
Serap Zuvin (Yedek)

HUZUR HAKKI:
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ile İlişkilerine Dair Kanun’un 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.)

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kadın Adayları Destekleme Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi merkezi Vakfı’na 1/3 oranında devredilir.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1- Fatma Şirin Tekeli